Chủ Nhật, tháng 10 27, 2019

* Hai bà trong xóm Vũng Nồm

Xóm tôi
còn đây hai cụ,
Tuổi đời sấp sỉ
90,
Bà Lộc, Bà Nông.
Tinh thần
giữ trong tinh tấn,
Gặp nhau
chuyện kể không nguôi!
Cháu chắt thôi
không vướng bận,
Chẳng hề
lo kế sinh nhai,
Đông con cầu thực
nước ngoài!
Lưng còng
bước như ngần ngại,
Cười vui
thân dầu mệt mỏi
Đất gần
Trời xa không lạ,
Lánh sao
đường ấy ai tài!
Thức quy tâm
qua Chánh Niệm!
Bổn Sư Phật độ
Nam Mô...