Thứ Bảy, tháng 10 05, 2019

* Đảo điên

Chen lấn nhau
rời xứ thần tiên...
Xứ của
ma vương lắm bạc tiền,
RFA .
Xứ lắm anh thư
và hào kiệt,
Sao dân tinh
chịu mãi đảo điên!