Thứ Sáu, tháng 10 11, 2019

* Rời Melbourne

Việc nhà giao vợ
anh đi,
Thương quê nhớ Mẹ
không gì cản ngăn!
Ảnh Bạch Nga.
Xa chút thôi 
cứ cằn nhằn,
Việt Nam
lắm thứ độc cần phải tu.
Tịnh tâm, tỉnh trí,
đừng mù...
Còn chút ít sữa
dưỡng bù tháng sau.
Thiệt là đau
còn gì đâu?
Bị quản đủ thứ
Chùa tu khác gì!
Còn chi
là đấng nam nhi...