Thứ Năm, tháng 10 24, 2019

* Mùa thu Vũng Nồm

Vũng Nồm!
Biền của chiều thu,
Gió lăn tăn gợn 
đìu hiu đầu ghềnh...
Bến cá Vũng Nồm.

Ráng hồng 
con sóng lênh đênh,
Bãi xưa dặm thẳng
từng cơn bạc đầu.
Về đây...
êm ả lời ru,
Thu này còn nữa
mấy thu nữa còn.
Biển ngày càng hẹp!
Nước non?