Thứ Hai, tháng 10 21, 2019

* Phụ nữ Việt

Đừng ai
đem bán nước tôi,
Ngày xưa Trưng-Triệu
bao đời nhọc công.
Ảnh fb.
Độc lập,
tự chủ hào hùng,
Nữ lưu
cũng đã xả thân giống nòi.
Đảm đang
công việc trong ngoài...