Thứ Sáu, tháng 10 25, 2019

* Tổ tông

Chim có tổ,
Người có tông,(*)
Ở sao trọn đạo
nghĩa nhân với đời!
Ảnh fb bxl.
Xưa bày, nay vẽ ... 
tuỳ thời,
Kính trên nhường dưới
đạo Trời nào lay.
Nắng mưa
lắm chuyện đổi thay,
Thịnh suy dẫu đã
biến tri tấm lòng.
Tinh hoa
Việt tộc trời Đông!
Luân lưu cháy mãi
chảy trong muôn đời.
Cho tôi
biểu chút tình tôi,
Nhân ngày Tổ Phụ
dâng lời tri ân!
Phong hoá
mỹ tục thuần phong,
Đạo vô thường đạo
hoài mong kiếp nào.
Cho tình người
chẳng hư hao!

(*) Tục ngữ Việt Nam.