Thứ Sáu, tháng 10 18, 2019

* Vì mưa

Mưa đột ngột 
qua đây,
Lênh láng 
nước lên đầy,
Ảnh fb bxl.

Lối cũ
ngăn người đi,
Máy xe tôi 
ngừng xoay,
Lay quay 
mất cả ngày!