Thứ Sáu, tháng 10 18, 2019

* Quán trên Đầm

Đồng Tâm quán 
món sứa tươi,
Có nghiêu, cá mú ...
cháo mùi hành hương,
Ảnh chủ quán.

Chiều cuối tuần 
tấp bên nương,
Khóm tràm Thị Nại tìm 

lươn, cua đồng!
Chia nhau
mỗi đứa một phần...
Không ai cảm thấy
nợ nần về sau.
Tình bạn
giữ được dài lâu...
Xong buổi vừa lúc
đèn màu phố lên.
Ra về chếnh choáng
tí men!