Thứ Sáu, tháng 12 08, 2023

* Vaccine CoVid 19

 Trời mù … gió thổi mù trời,
Hanh nóng dự đón tơi bời nắng hanh.
Hạ đưa … cái hạ Melbourne,
El Nino nạn, nóng hanh sá gì!
Ảnh fb.
Chờ mong nắng bấy lâu nay,
Vaccine (*) đợt nữa tuần này đến thôi.
Lần thứ sáu sẵn sàng rồi,
Trận chiến Vũ Hán (**) chưa hồi tiêu tan.
Hạ này nữa là 4 năm?
Điêu điêu đứng đứng chăm chăm rầu rầu.
Hạ về vui với lo âu,
Dịch như tràn lại từ đầu Bắc Kinh.
Hạ về vui giữ lấy mình…

(*) Chích vaccine đợt thứ 6 sẽ khởi động vào cuối tuần này.
(**) Cuối năm 2019 dịch CoVid 19 phát hiện đầu tiên từ Vũ Hán TQ.