Thứ Hai, tháng 12 04, 2023

* Đêm vào hạ

Melbourne đó, 
một đêm đầu mùa hạ,
Melbourne đây, 
tĩnh thức lại cuối mùa mưa,
Với chúng tôi đêm 
là đêm của giao thừa,
Giữa thành phố 
thâm trầm đèn màu hoan hỉ!
Ảnh fb bxl 
Tuổi đã hưu 
chẳng quan tâm gì ngủ nghỉ,
Vui được thì cứ vui 
canh bạc dẫu thằng thua,
Có khi ngồi 
đêm đến quá giờ khuya,
Cả đến sáng rồi xế trưa 
chẳng nghe buồn nhắc nhở.
Melbourne đó, 
chưa có đêm vắng vẻ,
Cũng như ngày 
không thiếu khách thập phương,
Cao ốc không cao 
như New York phố phường,
Những trò tiêu khiển 
ở đâu có thì Melbourne cũng có…