Thứ Tư, tháng 12 20, 2023

* Cải táng

 Giữ gìn được gì cũng là 
điều đáng quý,
Trái đất nay 
như đang dần nhỏ lại,
Giành chỗ 
cho người sống tranh chấp,
Người chết chẳng hơn thua chi nữa 
đã lâu rồi!
Ảnh Bạch Xuân Dũng 
Ngày chập mộ họ Bạch 
Vũng Nồm Nhơn Lý…
An ổn như mọi năm,
Dù chịu đựng 
đôi lần dời chuyển,
Nhượng đất đó cho ai? 
Phúc lợi cho toàn dân 
hay cho người quyền lực?
Trái đất này như nhỏ lại,
Không còn chỗ cho người đã sống 
qua nốt một đời mình…
Thanh tịnh…vô vi!