Thứ Hai, tháng 12 04, 2023

* Trăn trở

 Học để hiểu biết mở mang,
Không học cũng được 
nhưng đứng đàng xin ăn?
Tàu!
họ vừa học vừa bắt chước vừa ăn cắp công nghệ 
từ các nước văn minh,
Canh tân đất nước 
sánh bằng Mỹ Âu.
Ảnh Docklands
Ta!
sao cứ muốn con cháu ta ngu…
Tàu bảo sao nghe vậy 
làm đứa mù theo đuôi.
Mấy nghìn năm 
mấy nghìn năm rồi?
Đặc tính đô hô 
chưa nguôi bao giờ,
Cơ đồ … vực thẩm… bên bờ!
Thấy không 
ai nỡ làm ngơ sao đành?