Thứ Sáu, tháng 12 29, 2023

* Mô tô phượt

Lên xe nha nhá 
làm vui,
Chứ sao kham được 
cái tôi…khó lòng.
Không thể 
băng suối vượt rừng,
Như vài năm trước 
còng lưng ứ ừ.
Ảnh Victor Hồ
Chẳng ưng
cứ mặc thị cười,
Có sao nói vậy 
đâu người trường sanh.
Thời gian 
vận tốc không phanh…
Thuốc nào hồi phục 
sức mình chỉ tôi?
Vốn tham 
lên đỉnh xuống đồi,
Cũng ưa khoe mẽ 
Tôi…thời liệt oanh.
Từ Nam ra Bắc 
Phượt nhanh,
Liệt buồn thấy đó 
yến oanh đủ rồi?
Sáng nay ý phượt thơ trôi…