Thứ Hai, tháng 12 04, 2023

* Khóc

Đời Ủn sung sướng thật nha!
Chưa “đi”, các em đã vỡ oà khóc thương?
Chắc không sắm đủ chiếu giường?
Thì cho Trump biết tìm phương gánh cùng.
Ảnh Internet 
Trời cao ăn ở bất công?
Ủn mày! sướng thế còn mong nỗi gì…
Khóc đi các em cứ khóc đi!
Rồi như hồng thuỷ vu vi địa cầu.
Kiếp sau cũng là Ngựa Trâu?