Thứ Năm, tháng 12 07, 2023

* Chỉ là trò chơi

 Chỉ là trò chơi thôi,
Đã vào đời thì chấp nhận,
Một game (*)! Có khi dài khi ngắn,
Có khi vui và hạnh phúc,
Ảnh fb.
Có khi buồn vì lắm khổ đau!
Tham Sân Si Mạng Nghi,
Mang theo dai dẳng cuộc chơi,
Một đời! Liên đới với muôn người,
Những danh thủ từng chiến thắng,
Những phàm phu từng chiến bại,
Thắng, bại, vui, buồn…suốt một game.
Lẫn quẩn! Lánh xa nào ai làm được,
Bậc chân tu, Vua chúa, cùng dân… cũng phiền não lạ thường!
Dấn thân cát bụi nẻo đường,
Quanh ta đây đó dặm trường…trò chơi!
Đặt cho có vẻ bài bản ông, tôi, cha, chú, mẹ, cô, dì, cháu, chắt…
Kết cục rồi cũng thế thôi mà?
Chiến tranh, hoà bình, phe đảng … dữ dội, phong ba.
Sắp lại bàn cờ … chơi tiếp!

(*) Game: trò chơi.