Thứ Hai, tháng 9 17, 2012

* Lỡ rồi 02.

Lỡ rồi,
Anh ơi,
Gối chăn,
Trong đời.

Lỡ rồi,
Em ơi,
Vương vấn,
Lòng tôi.

 

Lỡ rồi,
Anh ơi,
Luyến lưu,
Không rời.

Lỡ rồi,
Em ơi,
Se thắt,
Hồn tôi.

Lỡ rồi,
Trong đời,
Lòng tôi,
Không rời.

Lỡ rồi,
Hồn tôi!