Thứ Bảy, tháng 9 29, 2012

* Jackpot(*).

Độc đắc chưa ai trúng,
Giải thưởng chuyển kỳ sau,
Có lẽ mua vé mau,
Lần này bốn mươi triệu.

Ghi chú:(*) Lô độc đắc chưa có ai trúng.