Thứ Tư, tháng 9 12, 2012

* Mang dép đi.

Đường nóng đá dăm chân nhói đau,
Bước đi thơ thẩn dạ như sầu,
Về đâu em hỡi sao không nói!
Mang dép đi cho đỡ lòng nhau.
Qua phố này rồi đến hẻm kia,
Nhà rộng lầu cao mọi dư thừa,
 


Nhưng em đang khát nào ai biết!
Đôi dép có vừa không nắng trưa?