Thứ Tư, tháng 9 05, 2012

* Si.

Năm xưa...
tôi bỏ đời tôi,
Cùng em một lối,
chịu lời thị phi.


Năm nay...
còn gánh gánh gì?
Vai tôi vẫn nặng,
tình si với nàng.