Thứ Năm, tháng 9 27, 2012

* Ngắm nghé.


Thứ Năm Power Ball,
Tuần này ba mươi triệu,
Độc đắt ai chẳng mong,
Trông đợi phúc Hóa công.

Ta mơ làm triệu phú,
Xin cơ hội giúp đời,
Không chỉ để rong chơi,
Và sống đời hoa gấm.
Bây giờ đi chọn số,
Cái việc nhỏ phải làm,
Để thỏa chút lòng tham,
Được hay không thì kệ!

Để phải không hối tiếc,
Một cơ hội khó thường,
Đời còn lắm nhiễu nhương,
Chỉ vui trong ngắm nghiá!