Thứ Hai, tháng 2 04, 2013

* Cho taSao trong bóng nắng xuân về,
Mang nhiều phiền lụy ủ ê phận người!
Vội vui sợ tuổi xuân trôi,
Ta buồn cùng gió mây trời mà than.
Dáng xuân kia sẽ phai tàn,
Hồn xuân cũng đã cưu mang nợ tình.
Thôi ta làm kiếp lục bình,
Nổi trôi cùng nước lũ lênh láng bùn.