Thứ Ba, tháng 2 05, 2013

* Chuyện Táo


Ảnh Xứ Nẫu.

Ngày qua tiễn Táo về trời,
Thỉnh ân Ngọc Đế đôi lời khuyên mong.
Ngọc Đế phán : "Việt đừng hòng!
Thoát khỏi tai ách diệt vong Cộng Tàu.
Yên tâm không chóng thì chày....
Hãy lo đổi họ "Tập" ngay kẻo phiền."(*)
Ơi Táo ơi! phận dân hiền,
Tham quyền, hèn nhát,bá quyền họa lây,
Thân này rồi chẳng ra chi!
Nhưng nếu Hán hóa cũng lì một phen.
Khi về Táo nhớ cảm ơn...

Ghi chú :(*) Tập Cẩn Bình  -lãnh đạo tối cao tại TC.