Thứ Tư, tháng 2 27, 2013

* Với Nhật

TQ. và Nhật bản quần nhau.


Không dễ hiếp đó nghen,
Gây chi mối ưu phiền,
Chồng chất lắm oan khiêng,
Mộng bành trướng khùng điên.