Thứ Ba, tháng 2 26, 2013

* Xấu xí

Biển Đông Việt Nam.

Mười sáu chữ vàng khè,
Láng giềng bốn tốt khoe,
Lòng ai dày u tối!
Xấu xí mặt khó che.