Thứ Năm, tháng 2 21, 2013

* Một mai 03

Mai mốt già rồi ai thương ta,
Có lẽ chỉ tin một Đấng à?
Ala,Thích Ca và Jê Sus...
Hay là nên bái phục cả ba.

Một mai già khú có ai thương,
Cái kiếp nhân sinh lẽ vô thường,
Dẫu có đủ tin nhiều Thần tượng,
Cũng đành phải giũ thịt lấy xương.


Mai mốt già rồi hãy tin tôi,
Đừng giả đạo nhân mà lỗi thời,
Cứ vui và hưởng gì mình có,
Để lúc ra đi khỏi tiếc đời.
Để lúc ra đi khỏi tiếc đời.
Tin Jê-Sus là để lên trời,
Niết bàn giác ngộ người theo Phật,
Về với Ala -Chúa đạo Hồi.

Một mai già đến có còn khôn,
Lú lẫn ,thông minh vốn nếu còn,
Gánh nặng mang theo không dùng nữa,
Thì nên gởi hết lại cháu con.