Chủ Nhật, tháng 2 17, 2013

* Còn mai

Đã hẹn tối nay,
mình lên skype (*),
nhưng rồi đâu biết,
bận rộn lắm thay.
Đừng phiền em nhé!
đôi khi vẫn thế...
chớ có dỗi hờn,
chớ để buồn vương.

Không gặp được nay,
mình vẫn còn mai,
nghĩ cho lâu dài,
Chat (*) nhau skype.


Ghi chú (*) Chat :chuyện trò qua mạng.
Skype : tên của một chương trình trên mạng,đặc biệt cho việc liên lạc.