Thứ Bảy, tháng 5 25, 2013

* Dốc cát

Sóng đôn cát biển nên bờ,

Gió vun nên dốc thờ ơ sức người.
                      *
Lên dốc cao cát ơi là cát,
Người làng tôi và cát bao đời.
Luôn trông ra mặt biển khơi,
Cùng mang tâm huyết giữ đời cho nhau.
**

Ảnh :ThaiPhien photo.com
                                                   
Nhờ cát đắp nên nhà bên biển,
Và giữ gìn của hiếm lòng sâu,
Mình chưa cơ hội tóm thâu,
Để cho người lấy giận đau thấu trời.
***
Giận người giận có chút thôi,
Giận mình bạc nhựợc buồn hoài chẳng phai.
Dốc cao chẳng mỏi chân ai!

Nuôi tâm kiên định dẫu vai trĩu quằn...