Thứ Ba, tháng 5 14, 2013

* LK.VN.

Đừng để đến tu mới dụng tâm,
Lập thân liêm sĩ trọng công bằng,
Lòng người ta thán đời sinh loạn,
Một lạng sai lầm nợ mấy cân.