Thứ Năm, tháng 5 02, 2013

* Chừng ấy

 
Ảnh: Văn Công Mỹ. 
 
Chỉ chừng ấy thôi cũng đừ người!
Nhưng rồi chẳng gỡ được mèm ơi!
Đời thôi đâu cần thêm gì nữa!
Và em giữ vậy để nhớ tôi!