Thứ Năm, tháng 5 16, 2013

* Sẽ qua

 
Ảnh trên mạng internet.
 
Công danh lộ có hình cong,
Kẻ muốn lẫn tránh người mong lao vào.
Được dăm ba chữ phì phào,
Có hơi cứ thở đổi dời lòng nhân.
Ta chăm bài kệ xuôi vần,
Tụng hoài cũng được đắc tâm đó mà!
Sống chung cùng với đức hòa,
Cho đời thanh thản sẽ qua buộc ràng.