Thứ Ba, tháng 8 31, 2021

* Chào anh Nam Thi

Xin chào nhau lúc ban mai,
Mừng qua một tối đã hoài nhớ nhau.
Mình còn đây ngắm bóng mây,
Họp tan, đen trắng, đêm ngày,… thản nhiên.
Ảnh fb Nam Thi.