Thứ Năm, tháng 8 08, 2019

* Đảo quê

*
Hòn Cỏ, hòn Xẹo... không xa,
Như cái khoảng cách giữa ta và người.
Biển quê hương lòng rối bời,
Người muốn bán đứng còn tôi van đừng!
Ví như còn máu Lạc Hồng!
Ảnh fb Hân Võ-nhơn Lý.
 **
Hòn Cân-Cỏ-Xẹo không xa,
Như cái khoảng cách giữa ta Quy thành.
Nói xa bụng dạ không đành,
Nhưng thôi không ổn tình xanh chưa tròn,
Lang chang như khách bên đàng!

***
Các hòn quấn quít nẻo khơi,
Cho nhiều mực cá nuôi đời dân quê.
Đôi lần ra chẳng muốn về,
Cứ như cánh nhạn bốn bề tung mây.
Đừng phá nghe, tôi buồn thay!