Thứ Sáu, tháng 8 02, 2019

* Hoài nghi

Buổi sáng mặt trời bên đây,
Đến chiều qua đó, đêm này về đâu?
Ngày qua ngày lại bóng câu,
Ta Bà một cõi có đau lẫn buồn!
Ảnh fb.bxl. 
Sanh-diệt nối nhau luân hoàn?
Từ khai thiên địa như còn hoài nghi.
Lời thật vẫn là hoài nghi!
Vô minh, hư ảo đường đi mịt mùng.
Chúng sanh có một lối chung,
Mười hai sinh lộ vô cùng huyễn khai.
Quán hiện..., quá khứ, vị lai,
Gieo mầm chân thiện nào ai chẳng cầu.
Vãng sanh Bồ Tát nhiệm mầu,
Giữ Giới, Định, Tuệ lành câu vô thường...