Chủ Nhật, tháng 8 04, 2019

* Hoài nghi 2

Mọi thứ, cái, con...
thảy đều rất quý,
Trong kiếp người
vì nhân quả mà nên,
Ảnh fb.
Thế nhưng tình nghĩa
cao hơn cả,
Vẫn là
tình mẫu tử thiêng liêng.
Rồi như thế
ưu phiền nào đã dứt...
Khi chịu chung nghiệp lực
của vô thường,
Cùng nhau đi
vui hạnh ngộ một đường,
Rồi lối rẽ
mười phương kìa trước mặt,
Bởi vạn pháp thế gian
đều không thật!