Thứ Tư, tháng 8 28, 2019

* Giặc Tàu trong đất Việt

Có ai còn quan tâm đến,
Mọi miền trên đất nước tôi,
Giặc Tàu xây đầy lô cốt,
Hiệp công cùng đám giặc ngoài.
Ảnh fb.
Khắp nơi cả Nam Trung Bắc,
Còn ai tâm can thù giặc!
Nghe Hoàng-Trường hồi trống giục,
Ngóng Cữu Long dậy căm hờn!