Thứ Bảy, tháng 8 24, 2019

* Còn lạnh

Hôm nay
một sáng bình thường,
Tách cà phê nóng
bên đường người qua.
Ảnh fb.bxl.
Nhìn kia...chỗ đó,
ý cha!
Cà phê trở lạnh
khỏi cho đá vào.
Đêm rồi Melbourne
làm sao!