Thứ Hai, tháng 8 19, 2019

* Tư Chính chủ quyền

Cột móc nghìn năm đóng đấy rồi,
Ngày này trên biển xác định nơi,
Tư Chính chủ quyền vùng biển Việt,
Một địa danh ghi dấu giữa đất trời!
Ảnh fb.
14 nghìn tấn sắt một cọc linh,
UNCLOS (*) quy tắc đã định thành,
Bờ cõi uy nghi dòng Lạc Việt,
Thực thể kia thể hiện một chánh danh!(**)

Ảnh fb.


 (*)United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). (**) Cách bờ biển 200 hải lý là thềm lục địa chủ quyền kinh tế, tài phán của quốc gia sở tại.