Thứ Tư, tháng 8 14, 2019

* Vu Lan

Công đức cao dày
mãi khắc ghi,
Vu Lan mùa báo hiếu
diệu kỳ,
Ảnh fb.
Như nhắn chúng sanh
tâm hướng đạo,
Không đấng sinh thành
đâu hôm nay!