Thứ Năm, tháng 8 22, 2019

* Hơi xuân

Có lẽ là
lãng vãng đâu đây,
Mùa xuân mới đã
kết dây hoa đào,
Ảnh fb. Chùa Quang Minh Melbourne. 
El Nino gây xôn xao,
Lạnh nóng dị dạng
hư hao
khôn lường!