Thứ Sáu, tháng 8 23, 2019

* Lá khô

Gọi nhau
giữa nắng cuối đông,
Rét chi cái rét
cho lòng xót xa.
Ảnh fb. Trần Ái
Cành cao
một chiếc lá khô,
Chim hiền tâm giác
hư vô ...
đợi mùa!
Nắng
bên trên phần lá khô...