Thứ Sáu, tháng 8 09, 2019

* Tiếng gọi

Vườn sen
chim hót lẻ loi,
Quê hương cất tiếng
gọi người cơn mê.
Ảnh fb.
Quyền lực, của cướp...
phủ phê!
Nhu nhược!
nước mất!
thân về là đâu?
Nhân quả, nghiệp chướng
đời sau...