Thứ Tư, tháng 8 21, 2019

* Biển Đông

Hoàng-Trường
biển đảo của Việt Nam,
Ngàn xưa
sử đia đã rõ ràng,
Ảnh fb.

Bành trướng
Trung Hoa mong chiếm đoạt,
Sao người yêu nước
nỡ đành cam!