Thứ Sáu, tháng 7 21, 2023

* Mừng Mẹ

 Mẹ còn tự gọt 
vỏ trái cây,
Mừng vui bà đã 
độ rày khoẻ hơn,
Còn tự chuyện 
khuyên lơn con,
Một chiều thôi 
cũng rôm rang cả nhà!
Ảnh fb bxl 
Không ai để Mẹ 
làm hay phụ việc nhà,
Nhưng ai cũng muốn 
nhìn động tác bà ra sao,
Lặt được rau 
gọt su hào,
Nguồn vui tồn đọng 
ngày nào cứ vui…