Chủ Nhật, tháng 7 09, 2023

* Có không

Ai cứ mãi 
ghen hờn cùng quá khứ,
Tôi thì không 
mình chẳng lắm thời gian,
Thân tâm 
nhiều thứ buộc ràng,
Bỏ gì được nấy 
chẳng màng có không!
Ảnh Rose staff.
Khi buông được 
nhìn mênh mông tự tại,
Lòng thản nhiên 
để chấp nhận cuộc đời…
Có ông tôi 
có nhiều lời,
Có lắm phiền não 
có thời đảo điên…
Đời là thế 
ai quyền năng sửa được,
Ai công phu 
đội đá lấp vá trời,
Tu sửa mình 
còn việc người…
Dành cho riêng họ 
đổi dời nghiệp duyên.
Ai cứ mãi ghen hờn 
cùng quá khứ,
Tôi thì không 
mình chẳng lắm thời gian, 
Thân tâm 
nhiều thứ buộc ràng, 
Bỏ gì được nấy 
chẳng màng có không.