Thứ Ba, tháng 7 11, 2023

* Muốn quên

Muốn quên một chút 
con người,
Đưa mình vào giữa chơi vơi 
chưa hề.
Buộc nhau 
nhân ái trăm bề…
Chi đâu rồi cũng 
trở về trống không!
Ảnh fb Guess.
Chút gió nhẹ 
gợn lăn tăn,
Nhấp nhô, lấp lánh, 
lăng xăng, dập dồn.
Ngày giữa hạ 
ngọn nồm nam,
Quy Nhơn 
sương mỏng 
nắng còn gắt gay.
Đợi thu sang 
có heo may…