Thứ Bảy, tháng 7 22, 2023

* Lành mạnh

 ...nên cùng du lịch cà phê, 
Còn hơn cứ phải rủ rê nhậu nhòe.
Mệt! Vì rượu thịt no nê, 
Bệnh tật đùm đề tâm khổ thân suy!
Ảnh fb bxl
Có thể nhậu chỉ đôi khi,
Lễ lộc trên dưới vui vì nghĩa nhân.
Hưu rồi tính đến cái cần,
Nể nang quá độ thiếu mần đâu ra.
Thương người trước phải thương ta,
Giữ đúng phong cách mới là tình thân.
Thôi thì không nên xa gần...
Bảo tồn sinh hoạt trong sân ngoài hè.
Phần mình biết...đâu người nghe?