Chủ Nhật, tháng 7 23, 2023

* Thầy Minh Niệm

Trong tay tác phẩm 
…khởi động tâm?
Muốn biết 
sao ta lắm sai lầm,
Vì chân hạnh phúc 
đâu xa lạ,
Thấu hiểu mình…
tự tại an tâm.
Ảnh bìa của sách