Thứ Sáu, tháng 7 14, 2023

* Lắm bệnh

 Là người mang lắm bệnh,
Thể chất và tâm thần,
Thuốc thang điều luận giải,
Mạch lạc được hành thông.
Ảnh Internet 
Thân: Sinh, bệnh, lão, tử,
Tâm: Thuận, nghịch, hợp, ly,
Ngã mạng gây khổ nạn,
Trung đạo một lối đi!
Người cốt chăm sóc thân,
Thức giả quan sát tâm,
Điều hòa tương quan lẽ,
Trong ngoài sẽ hành thông.
Là người mang lắm bệnh,
Tu sửa trị quanh năm,
Cốt giữ được thân tâm,
Trọn vẹn một phẩm nhân!