Chủ Nhật, tháng 7 16, 2023

* Đáo Bỉ Ngạn

Buổi chiều thả bộ đôi vòng,
Chờ cho đêm xuống lịm trong ánh đèn.
Em biểu hiện vẻ hờn ghen,
Vì chơn cái đẹp lạ niềm thiên thai!
Ảnh fb bxl
“Đáo Bỉ Ngạn”, tất nhiên rồi!
Bên kia, bên nọ…vùng trời miên man.
Thật hư, hư thật … tâm can,
Mắt trần sao thấu muôn vàn ảo hoa.
“Đáo Bỉ Ngạn” (*) bến xa bờ…

(*) ĐÁO BỈ NGẠN
Đến bờ bên kia. Nghĩa bóng là đạt tới chỗ, hoàn thiện. Tiếng Sanskrit là Paramita, Hán dịch âm là Ba la mật đa, dịch nghĩa là đáo bỉ ngạn. Các hạnh Ba la mật là các hạnh tu tới chỗ hoàn thiện, cứu kính, không còn chút sai sót gì nữa.