Thứ Bảy, tháng 7 01, 2023

* Tiễn Mr. Đệ

 27 tháng 5 nhóm gặp bạn bè,
30 tháng 6 lầm lũi ra đi,
Niềm vui chưa trọn 
cớ gì … chia tay.
Người thương,
bằng hữu, … nơi đây,
Ảnh Internet.
Tiễn Nguyễn Hữu Đệ 
chuyến đi sau cùng.
Xa xôi
xứ sở mịt mùng,
Trả thân về cõi thuỷ chung 
đời đời.
Quy Nhơn hạ
não lòng người!